מלגת חברותא

מלגת הלימודים הניתנת ב'חברותא' הינה מענק כספי שנועד לאפשר לסטודנטים להקדיש מזמנם ללימוד בבית המדרש מתוך רצינות, השקעה ומחויבות, בד בבד עם לימודיהם האקדמיים. 

המלגה החודשית נקבעת על פי תכנית הלימודים של התלמיד, לאחר שזו אושרה על ידי הנהלת בית המדרש. המלגה נקבעת על בסיס היקף יחידות הלימוד השבועיות, והרכבן (מתוך ההיצע הקיים: סדר, סמינר, חבורת לימוד), ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת המלגות. 

המלגה מוענקת בזיקה ישירה למימוש מלא והשתתפות סדירה בתכנית כפי שגובשה על ידי התלמיד ואושרה על ידי הנהלת בית המדרש.

תכנית רגילה: תכנית רגילה כוללת 5 יחידות לימוד. המלגה החודשית לתכנית זו בשנה"ל תשפ"ב- 1000 ₪. התכנית כוללת את המרכיבים הבאים:

         – השתתפות קבועה באחד משעורי העיון בגמרא

         – השתתפות בשני סדרי לימוד תלמוד בחברותא

         – השתתפות בסמינר, חבורת לימוד, או, לחילופין, בסדר לימוד נוסף

תכניות לימודים בהיקף מצומצם או רחב יותר תאושרנה בכפוף לאישור מיוחד.

תכנית 'מעמיקים': התכנית מתקיימת ביום חמישי בין השעות 8:00-18:00.
גובה המלגה 1700 ₪.

שיתוף